Întrebări frecvente

Răspunsurile de mai jos exprimă doar punctul de vedere al Comisiei Naționale de Integritate. Ele nu angajează responsabilitatea juridică a Comisiei și nu reprezintă o interpretare oficială și obligatorie a normelor legale. Prin această rubrică Comisia urmărește scopul de a ajuta subiecții declarării în respectarea cadrului juridic al conflictului de interese, incompatibilității, declarării veniturilor și proprietăților.

Întrebare:
Mă consider lezat în drepturi ca urmare a unui conflict de interese şi nu sunt de acord cu decizia șefului. Unde mă pot adresa?

Răspuns:
Funcţionarul este în drept de a se adresa în instanţa de judecată pentru a contesta decizia prin care consideră că i-au fost lezate careva drepturi. Dacă actele juridice şi administrative au fost emise/adoptate cu încălcarea dispoziţiilor art.9 alin(1) al Legii nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese – acestea sunt lovite de nulitate.

În cazul, în care funcționarul cunoaște despre un conflict de interese, acesta va sesiza Comisia Națională de Integritate, abilitată cu atribuția de a constata nerespectarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.

—————————————————————————————————————————–

Întrebare:
Sunt angajat al primăriei din 1998 în funcţia de inginer-cadastral. Fratele meu a  fost ales recent Primar al acestei primării. Prevede legea în această situație  interdicții?

Răspuns:
Art.26 din Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, prevede un șir de restricții în ierarhia funcției publice. Astfel, funcţionarul public nu poate exercita o funcţie publică în subordinea nemijlocită a unei rude directe (părinte, frate, soră, fiu, fiică) sau a unei rude prin afinitate (soţ/soţie, părinte, frate şi soră a soţului/soţiei) în cadrul aceleiaşi autorităţi publice, inclusiv în situaţia în care conducătorul superior nemijlocit al funcţionarului public are calitatea de persoană ce exercită funcţie de demnitate publică.

Potrivit alin.(3) şi (4) ale articolului menționat funcționarul, în termen de 2 luni, va întreprinde acţiuni în vederea încetării raporturilor ierarhice nemijlocite. În caz contrar, acesta se transferă într-o funcţie care exclude o astfel de subordonare sau este eliberat din funcţia publică deţinută conform articolului 63 alineatul (1) litera h) din Legea vizată.

—————————————————————————————————————————–

Întrebare:
Sunt angajat al sistemului penitenciar în calitate de specialist, profesor al Centrului Instructiv din cadrul Departmanetului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției. În legătură cu faptul obținerii unui mandat de conslier local în primărie, solicit să-mi comunicați faptul dacă îmi pot exercita mandatul de consilier local concomitent fiind angajat al sistemului mai sus menționat. Totodată, m-ar interesa care sunt acțiunile legale pe care trebuie să le urmez pentru a-mi exercita mandatul de consilier local, reișind din situația descrisă mai sus?

Răspuns:

Bazându-se pe prevederile art. 19 al Legii nr. 16 din  15.02.2008cu privire la conflictul de interese și prevederile alin. (2) art. 4 din Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, ținând cont de faptul că Legea nr. 1036 din 17.12.1996cu privire la sistemul penitenciar nu prevede situații de incompatibilitate, restricții sau interdicții pentru colaboratorii sistemului penitenciar, Comisia deduce că, în cazul dat, aplicabile sunt prevederile art. 25 al Legii nr. 158 din 04.07.2008cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Potrivit alin. alin. (1), (2) ale art. 25 din Legea nr. 158/2008, nominalizată, “Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decît cea în care a fost numit. Funcţionarul public nu este în drept să desfăşoare alte activităţi remunerate: a) în cadrul autorităţilor publice….”.

Reieșind din prevederile art. 1 al Codului electoral al RM nr. 1381 din 21.11.1997, calitatea de consilier local constituie funcție publică eligibilă și, respectiv, nimerește sub incidența prevederilor de incompatibilitate vizate de art. 25 al Legii nr. 158/2008.

Așadar, în vederea respectării prevederilor alin. (6) al art. 25 al Legii nr. 158/2008, Dumneavoastră urmează să eliminați situația de incompatibilitate pe parcursul unei luni din momentul apariției acesteia, în caz contrar riscați să fiți destituit din funcția publică cu statut special deținută în cadrul sistemului penitenciar.