Au fost selectați cei șapte membri ai Cosiliului de Integritate

Potrivit prevederilor alin. (3), art.44 al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate din 17 iunie 2016, ce prevede și procedura de constituire a CONSILIULUI DE iNTEGRITATE, ieri, 28 decembrie curent, în calitate de membru al Consiliului a fost numit al șaptelea reprezentant.
Potrivit prevederilor legislației în vigoare Consiliul de Integritate este constituit din 7 membri și are următoarea componență:
– un reprezentant desemnat de Parlament – Sergiu Ostaf;
– un reprezentant desemnat de Guvern – Victoria Iftodi;
– un reprezentant desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii – Victor Micu;
– un reprezentant desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor – Mircea Roșioru;
– un reprezentant desemnat de Congresul Autorităților Locale – Viorel Rusu;
– doi reprezentanți ai societății civile: Tatiana Pașcovschi și Dumitru Țîra.
În legea sus menționată este indicat că ”mandatul de membru al Consiliului este de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat consecutiv, și încetează odată cu expirarea acestuia sau prin revocarea persoanei de către entitatea care a desemnat-o, sau prin demisie, sau prin pensionare, sau în caz de deces al persoanei. În cazul încetării mandatului înainte de termen, entitățile vizate desemnează, în termen de 20 de zile lucrătoare, un nou membru al Consiliului în condițiile alin. (1). În cazul în care nu a fost numit un nou membru al Consiliului pînă la expirarea mandatului celui actual, ultimul îşi exercită atribuţiile pînă la numirea unui nou membru”.
Potrivit alin. (6) din art. 12 al Legii 132, membrii Consiliului au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la exprimarea publică a convingerilor lor politice privind activitatea Consiliului sau a Autorității şi să nu favorizeze vreun partid politic.
Atribuțiile Consiliul de Integritate sunt:
 aprobă Regulamentul de desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte al Autorității, aprobă tematica de concurs şi componenţa comisiilor de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor şi de soluţionare a contestaţiilor, adoptînd hotărîri în acest sens;
 organizează concursul pentru suplinirea funcțiilor de preşedinte și vicepreşedinte al Autorității;
 validează rezultatele concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte al Autorității și le publică pe pagina web oficială a Autorității în termen de 24 de ore de la validare;
 aprobă strategia și planul de activitate al Autorității;
 analizează și aprobă rapoartele anuale ale Autorității;
 propune Președintelui Republicii Moldova numirea şi revocarea din funcţii a preşedintelui şi vicepreşedintelui Autorității;
 solicită Președintelui Republicii Moldova suspendarea din funcţii a preşedintelui şi vicepreşedintelui Autorității;
 aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului şi Colegiului disciplinar, precum şi normele interne de conduită și etică din cadrul Autorității;
 efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate;
 efectuează controlul averilor președintelui și vicepreședintelui Autorității;
 examinează sesizările şi plîngerile în care sînt vizaţi președintele și vicepreședintele Autorității;
 examinează și soluționează conflictele de interese ale președintelui și vicepreședintelui Autorității și ale inspectorilor de integritate, precum și sesizările ce țin de încălcarea de către aceștia a regimului juridic al incompatibilităților;
 constată contravențiile ce țin de încălcarea de către preşedintele și vicepreşedintele Autorității a regimului juridic al averii și intereselor personale, al conflictelor de interese sau al incompatibilităților și încheie procese-verbale cu privire la acestea. Procesele-verbale cu privire la contravenţii se trimit spre examinare în fond instanţei de judecată competente în conformitate cu Codul contravențional al Republicii Moldova.
Consiliul de Integritate este convocat în prima ședință de către președintele Comisiei Naţionale de Integritate, în termen de 15 zile de la desemnarea a cel puțin 5 membri ai Consiliului. Până la crearea Autorității, lucrările de secretariat ale Consiliului de Integritate sunt asigurate de Comisia Națională de Integritate, iar prima ședință va fi desfășurată la sediul acesteia.
Prima ședință a Consiliului de Integritate va avea loc la 30 decembrie 2016. Reprezentanții mass-media pot participa la ședința Consiliului de Integritate, cu prezența către ora 10.50, la sediul ANI din strada Alecu Russo, nr. 1, mun. Chișinău

29.12.2016 Serviciul informare și relații cu publicul al ANI